Stowarzyszenie “Zrównoważony Rozwój ‒ Geotermia w Polsce” im. Św. Królowej Jadwigi.                           

Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Łódź.

Stowarzyszenie współpracuje z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami tym samym lub podobnym profilu działania.

Działalność Stowarzyszenia opiera się na pracy społecznej członków.

Celem Stowarzyszenia jest:               

a) działalność na rzecz ochrony wszelkich zasobów mineralnych Rzeczypospolitej Polskiej jako niezbywalnej własności Narodu Polskiego;

b) konsolidacja środowiska i ludzi dobrej woli na rzecz wykorzystania energii geotermalnej, innych odnawialnych i konwencjonalnych źródeł energii, oraz innych działań zmierzających do zrównoważonego rozwoju.

c) współpraca z twórcami i promotorami zadań wymienionych w podpunkcie a) i b);

d) promocja wykorzystania energii geotermalnej, innych odnawialnych i konwencjonalnych źródeł energii oraz działań zmierzających do zrównoważ onego rozwoju;

e) edukacja społeczności lokalnej ze szczególnym uwzględnieniem szkół na terenie Polski;

f) koordynacja działań związanych z właściwym wykorzystaniem energii odnawialnej i konwencjonalnej.

g) działanie na rzecz wykorzystania właściwych dla danego terenu źródeł energii;

h) promowanie energii geotermalnej jako dobra i wyłącznej własności gmin;

i) działalność prowadząca do przekształcenia wszystkich ujęć (odwiertów) wód geotermalnych i sieci cieplnych w niezbywalną własność samorządów lokalnych (gmina, powiat, województwo);

j) wspieranie tworzenia krajowych spółek prawa handlowego związanych z wykorzystaniem energii odnawialnych z większościowym udziałem samorządów terytorialnych;

k) udział we właściwym diagnozowaniu sytuacji, w jakiej znajduje się gospodarka gmin, innych szczebli terytorialnych oraz Państwa i przewidywaniu kierunków zmian ich gospodarki;

l) promowanie dogodnych warunków dla wykorzystania energii odnawialnych i zrównoważonego rozwoju gospodarczego;

m) działalność na rzecz ochrony środowiska.

Formy działalności Stowarzyszenia:

a) tworzenie sieci współpracowników lokalnych;

b) współpracę z organizacjami pozarządowymi
o tym samym lub podobnym charakterze;

c) współpracę z władzami samorządowymi, państwowymi, sektorem gospodarczym, środkami masowego przekazu.

d) prowadzenie działalności informacyjnej, promocyjnej, szkoleniowej, badawczej i wydawniczej służącej realizacji celów statutowych;

e) tworzenie oddziałów i kół terenowych. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą przeznaczoną dla zdobywania funduszy na działalność statutową.