Stowarzyszenie „Zrównoważony Rozwój
- Geotermia w Polsce” im. Św. Królowej Jadwigi
ul. Gołębia 8 lok.6, 90-340 Łódź

                                     Łódź, dnia 9 października 2023 r.

Do Władz Samorządowych
Miast  i Wsi w Polsce

Dotyczy planów magazynowania spalin z elektrociepłowni, ciepłowni i spalarni
odpadów Unii Europejskiej w podziemnych wodach solankowych w Polsce.

L I S T   O T W A R T Y

Szanowni Państwo,                                        

            W dniu 1 września br. Pan Prezydent RP podpisał Ustawę o zmianie ustawy – Prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw. Ustawa ta przewiduje możliwość wywłaszczenia dotychczasowych właścicieli nieruchomości leżących ponad złożami określonymi przez Głównego Geologa Kraju jako strategiczne. Ustawa nie przewiduje możliwości odwołania od decyzji o wywłaszczeniu, nie określa również odszkodowania.  

            Ustawa wprowadza jeszcze inne budzące sprzeciw zmiany, jak możliwość magazynowania spalin z elektrociepłowni, ciepłowni i spalarni odpadów oraz innych zakładów przemysłowych Unii Europejskiej w podziemnych wodach solankowych i innych strukturach geologicznych w Polsce.
           My, członkowie Stowarzyszenie „Zrównoważony Rozwój - Geotermia w Polsce” im. Świętej Królowej Jadwigi, w trosce o dobro społeczeństwa polskiego i o jego przyszłość, nie zgadzamy się na takie wykorzystanie naszego środowiska przyrodniczego ponieważ:

 1. Obowiązkiem konstytucyjnym Rzeczypospolitej Polskiej jest zapewnić wolności
  i prawa człowieka i obywatela oraz bezpieczeństwo obywateli, a mieszkańcy są
  w zdecydowanej większości przeciwni, by w ich gminie zatłaczano spaliny
  z elektrociepłowni, ciepłowni i spalarni odpadów do złóż wód podziemnych
  i innych struktur geologicznych. Odczuwają oni, że zagrożona jest ich własność, że powstaje niebezpieczeństwo utraty wartości posiadanego majątku oraz utrudnionej działalności gospodarczej, a także powstaje zagrożenie dla zdrowych warunków egzystencji i dla możliwości życia w harmonii z przyrodą.
 2. Konstytucja RP zobowiązuje Rzeczpospolitą Polską do zapewnienia ochrony środowiska. To znaczy, że obowiązani jesteśmy pozostawić naszym przyszłym pokoleniom środowisko w stanie nie gorszym niż to, które odziedziczyliśmy od naszych przodków.
 3. Zatłaczanie olbrzymich ilości toksycznych substancji i dwutlenku węgla ze spalin do złóż wód podziemnych i innych struktur geologicznych uniemożliwi wykorzystanie cennych surowców,
  w które Polska obfituje, w tym możliwość wykorzystania wód geotermalnych i ciepła gorących skał stanowiących wielkie nasze bogactwo. Wykorzystanie energii geotermalnej i geotermicznej powoduje również redukcję emisji dwutlenku węgla i przy tym nie blokuje naszych możliwości rozwoju. Wiadomo, że możliwość pozyskania taniej energii jest podstawowym czynnikiem wyznaczającym warunki rozwoju. Rezygnowanie z surowców zablokowanych przez podziemne zbiorniki toksycznych spalin świadczyłoby o braku odpowiedzialności.
 4. Kolejnym powodem naszego protestu jest fakt, że obok energii konieczne dla rozwoju są odpowiednie zasoby wody. Woda jest niezbędna dla celów spożywczych, higienicznych
  i wszelkiej działalności gospodarczej. Niemożliwy jest rozwój społeczeństw bez wody. Jej znaczenie będzie rosło wraz ze wzrostem dobrobytu. Jest to więc podstawowy strategiczny surowiec wyznaczający możliwości rozwoju. Wzrost zapotrzebowania na wodę może być przyspieszony przez cykliczne zmiany klimatu Ziemi w przyszłości.
 5. Polska należy do najuboższych w wodę krajów europejskich. Średnia ilość wody przypadająca na mieszkańca w Polsce jest dwukrotnie mniejsza od przeciętnej w Europie.
 6. W centralnej Polsce, zwłaszcza w województwach wielkopolskim i łódzkim, gdzie brakuje dużych rzek, a ilość opadów jest nieco niższa od średniej krajowej, wody dla mieszkańców jest bardzo mało.
 7. Wszelkie władze rządowe i samorządowe już dzisiaj muszą troszczyć się o ilość i jakość zasobów wody oraz ich odnawialność przez budowę zbiorników retencyjnych.
 8. W tej sytuacji wszelkie zasoby wód podziemnych są bezcenne (a jest to na ogół woda znakomitej jakości). Właśnie ta woda jest surowcem, którego jakość i ilość będzie wyznaczać warunki życia naszych przyszłych pokoleń. Gdyby przystąpiono do zatłaczania spalin, płytsze zasoby tej wody byłyby nieodwracalnie utracone w wyniku głębokich wierceń oraz zanieczyszczenia toksynami ze spalin. Głębsze zasoby wody stałyby się z założenia niebezpiecznym odpadem.
 9. Zatłaczanie toksycznych spalin zawierających dwutlenek węgla spowoduje nie tylko zanieczyszczenie bezcennych zasobów wody, ale uniemożliwi jakiekolwiek korzystanie z nich wskutek obawy przed rozszczelnieniem zbiornika i wypływem toksycznych substancji.
 10. Zatłaczanie pod ziemię olbrzymich ilości toksycznych spalin już dziś stanowiłoby poważne zagrożenie i świadczyłoby i nieodpowiedzialności, bo nie ma żadnej pewności, że zatłaczane gazy zawierające toksyczne substancje nie będą wydostawać się przez nieszczelności ze złóż stanowiących ich odbiorniki.
 11. Wprowadzanie odpadowych, toksycznych substancji do naturalnych basenów czystej wody
  w Polsce nie ma nic wspólnego z ochroną środowiska. To nieodwracalna dewastacja czystego środowiska.
 12. Udział polskiej antropogenicznej emisji w całkowitym strumieniu dwutlenku węgla znajdującym się w obiegu w przyrodzie jest znikomo mały, natomiast straty dla nas, obywateli polskich i dla naszych dzieci spowodowane prowadzaniem odpadowych, toksycznych substancji do naturalnych złóż czystej wody i innych struktur geologicznych byłyby niepowetowane.

       W związku z powyższym, jako członkowie Stowarzyszenia „Zrównoważony Rozwój - Geotermia w Polsce” im. Świętej Królowej Jadwigi, wyrażamy zdecydowany protest przeciwko zatłaczaniu spalin z elektrociepłowni, ciepłowni i spalarni odpadów oraz innych zakładów przemysłowych do złóż wód podziemnych i innych struktur geologicznych w Polsce.

       Z wyrazami szacunku,

Sekretarz Stowarzyszenia                                          Prezes Stowarzyszenia

„Zrównoważony Rozwój– Geotermia                      „Zrównoważony Rozwój– Geotermia

w Polsce” im. Św. Królowej Jadwigi                        w Polsce” im. Św. Królowej Jadwigi

 

 

Jan Stanisław Wójcik                                                Marek Kaźmierczak